Политика за подаване на сигнали
в „СТУДИОТЕК” ЕООД

Уведомление за подаване на сигнали за нарушения на българското
законодателство или на актове на
Eвропейския съюз

1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

Настоящото Уведомление за подаване на сигнали за нарушения на българското законодателство или на актове  на Европейския съюз („Уведомление“) има за цел да Ви предостави ясна и лесно достъпна информация относно  условията и реда за подаване на сигнали за нарушения чрез вътрешния канал на „СтудиоТек“ ЕООД, с ЕИК  206612535, със седалище в град София и адрес на управление: район Младост, п.к. 1784, бул. „Цариградско  шосе“ №141, ет.3 („Дружество“), както и за публично оповестяване на информация за нарушения, съгласно  Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Закон“).

2. ЗА КАКВИ НАРУШЕНИЯ МОЖЕ ДА ПОДАВАТЕ СИГНАЛИ?  

Може да подавате сигнали за нарушения на българското законодателство или определените в Закона актове на  Европейския съюз в областта на:

 • финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на  тероризма;
 • защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 • сигурността на мрежите и информационните системи;
 • финансовите интереси на Европейския съюз, по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на  Европейския съюз („ДФЕС“);
 • правилата на вътрешния пазар, по смисъла на чл. 26, параграф 2 от ДФЕС;
 • трансгранични данъчни схеми;
 • извършено престъпление от общ характер, за което сте узнали във връзка с извършване на своята работа или  при изпълнение на служебните си задължения;
 • правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 • трудовото законодателство

3. КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАВА СИГНАЛ?  

 

3.1. Сигнал може да подава и/или публично да оповестява информация всяко физическо лице, за  нарушения станали му известни в качеството му на:

 • работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера  на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
 • лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или  занаятчийска дейност;
 • доброволец или стажант;
 • съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на  търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
 • лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;
 • кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това  качество информация за нарушение;

• работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно  правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.

 

3.2. Защита се предоставя и на:

 • всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст; • лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;
 • лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни  действия поради сигнализирането;
 • юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е  свързано по друг начин в работен контекст.

3.3. В случай че сигналът е достоверен, то защитата по смисъла на Закона, се предоставя от момента на  подаването на сигнала или публичното оповестяване на информация за нарушение.

4. КАКВИ СА УСЛОВИЯТА, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ЗАЩИТА?  

4.1. Имате право на защита, при условие че сте изпълнили следните условия:

4.1.1. имали сте основателна причина да считате, че подадената информация за нарушението в сигнала е била  вярна към момента на подаването и че тази информация попада в обхвата по т.2.

4.1.2. подали сте сигнал за нарушение по реда и при условията на Закона.

4.2. Не се образува производство и не получавате защита по отношение на анонимни сигнали (освен ако  не сте били идентифицирани в последствие) и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от  две години.

5. КАК И КЪДЕ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ? КАКВО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА СИГНАЛЪТ?  

5.1. В случай че желаете да подадете сигнал за нарушенията, посочени в т.2 и ако има основателна  причина да считате, че информацията е вярна, може да го направите по един от следните начини:

– чрез изпращане на електронно съобщение на: whistleblowing@studiotech-bg.com. Ще се свържем с Вас в 7- дневен срок за подписване на необходимия формуляр за подадения сигнал, както и в случай на необходимост  от поправяне на нередовности в него;

– чрез подаване на устен сигнал в лична среща с Юрисконсулта на СтудиоТек – Бояна Янева-Димитрова. 5.2. При подаване на устен сигнал ще протоколираме същия във формуляр, който следва да разпишете.

5.3. Сигналът трябва да съдържа най-малко: три имена, адрес и телефон на подателя, електронен адрес  (ако има такъв), имена на лицето, срещу което се подава сигналът (когато се подава срещу конкретни лица и те  са известни), конкретни данни за нарушението или за реална опасност такова да бъде извършено, място и  период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други  обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице, както и дата и подпис.

5.4. Ние ще предприемем незабавни действия за гарантиране на Вашата поверителност.

5.5. В допълнение, имате право да подадете сигнал и към външен канал, а именно: Комисия за защита на  личните данни (https://www.cpdp.bg/ ), както и право да оповестите публично информацията, при условията на  Закона.

6. КАКВО МОЖЕ ДА ОЧАКВАТЕ, СЛЕД КАТО ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ?  

6.1. След като подадете сигнал, ние ще направим проверка дали същият е достоверен и ако е, ще  предприемем необходимите последващи действия, за да разкрием обективната истина и съберем всички  необходими доказателства, вкл. от засегнатите страни и от лицето, срещу което е подаден сигналът, при спазване  на конфиденциалност за Вашата самоличност.

6.2. При нужда, можем да се свържем с Вас за предоставяне на допълнителна информация и документи.

6.3. В случай че има основателно предположение, че съществува риск от ответни, дискриминиращи  действия, както и че няма да бъдат предприети ефективни мерки за проверка на сигнала, същият може да бъде  подаден и чрез канал за външно подаване на сигнали – до Комисията за защита на личните данни.

6.4. След като изготвим доклад в срок от 3 месеца от подаването на сигнала, ще се свържем с Вас, за да Ви уведомим какви стъпки са предприети по време на разследването, какви доказателства са събрани и какъв е  изходът от извършеното разследване.

6.5. Когато нарушението е маловажно и не налага предприемането на допълнителни последващи  действия, както и при повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за  нарушението, преписката по Вашият сигнал може да бъде прекратена.

6.6. Дружеството разглежда всички подадени сигнали за нарушения при спазване на принципите за  поверителност, безпристрастност, справедливост, независимост и липса на конфликт на интереси.

6.7. Дружеството осигурява защита на сигнализиращите лица от ответни действия, имащи характера на  репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, и не допуска извършването на такива действия в рамките  на своята организация.

7. ВАШАТА ОТГОВОРНОСТ  

7.1. За подаване на сигнали или публично оповестяване на невярна информация се носи  административнонаказателна отговорност по чл. 45 от Закона.

7.2. При очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, Вашият сигнал ще бъде върнат с  указание за поправка на твърденията и предупреждение за отговорността, която носите, а именно: глоба в  размер до 7000 лв.

8. ДОСТЪПНОСТ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО  

Настоящото Уведомление е достъпно на официалната интернет страница на Дружеството (https://careers studiotech-bg.com/ ), както и на видно място в офис помещенията му.

9. ЛИЧНИ ДАННИ  

9.1. СтудиоТек ще обработва Вашите лични данни за целите на разглеждане на подадения сигнал.

9.2. Информацията, свързана с подадения сигнал за нарушение или станала известна по повод подадения  сигнал, както и самоличността на Сигнализиращото и Засегнатото лице, както и на другите лица, посочени в  сигнала, са защитени. Достъп до личните Ви данни ще имат само Служителите, отговарящи за разглеждането на  сигнали, както и държавни и надзорни органи, в определените от законa случаи.

10. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО  

Настоящото Уведомление подлежи на изменение и последната му актуализация е в сила от 13.12.2023г. Всякакви  бъдещи промени или допълнения към информацията, описана в това Уведомление, ще Ви бъдат съобщавани чрез обичайния канал на комуникация в Дружеството.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

ЦЕЛ 

Настоящото уведомление има за цел да информира субектите относно начина, по който обработваме личните  данни на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, на лица, различни  от сигнализиращото лице, на които се предоставя защита, както и на лица, срещу които сигналът е подаден  („Вие“, „Вас“).

КОИ СМЕ НИЕ?  

Администратор на лични данни е „СтудиоТек“ ЕООД, с ЕИК 206612535, със седалище в град София и адрес на  управление: район Младост, п.к. 1784, бул. „Цариградско шосе“ №141, ет.3 (,,Дружество“, „Ние“)

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ  

Данни, с които да Ви идентифицираме Имена, ЕГН или дата на раждане, данни относно качеството, в  което подавате сигнала

Данни за контакт с Вас Настоящ или постоянен адрес, email, телефон

Друга информация, включена по Ваша  преценка в подадения от Вас сигнал Друга информация, предоставена въз  основа на Ваше изрично съгласие Информация, свързана с лицата, на  които се предоставя защита, както и със  засегнатите лица

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ  

Други данни, които сте предоставили по Ваша преценка в  рамките на подадения сигнал

Бихме могли да обработваме и специални категории данни,  при наличие на изрично съгласие за това от Ваша страна Имена, длъжност, качество, в което лицето подава сигнал,  телефонен номер, адрес за кореспонденция и/или електронен  адрес, както и други данни, които могат да бъдат предоставени  във връзка с подадения сигнал

Ние обработваме личните данни, описани по-горе, за целите на изпълнение на нормативно задължение на  Студиотек, произтичащо от и свързано със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично  оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2023 г., в сила от 4 май 2023г. („Закон“),  а именно: за целите на осигуряване на вътрешен канал за подаване на сигнали относно нарушения.

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ  

Целите на обработване на личните данни са следните:

 1. Регистриране на сигнала и неговото разглеждане;
 2. Предоставяне на защита на Сигнализиращото лице, на свързаните с него лица, както и на Засегнатото  лице;
 3. Изпълнение на задължение, наложено от българското законодателство или правото на Европейския  съюз в контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед  гарантиране правото на защита на Засегнатото лице;

4. Търсене на отговорност спрямо Сигнализиращото лице и защита на законните интереси на Дружеството  в определените от закон случаи.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА  

Ние защитаваме информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, включително, но не само  самоличността на Сигнализиращите и Засегнатите лица, и предприемаме необходимите мерки за защита на  посочената информация.

Достъп до информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, включително относно самоличността на  Сигнализиращите и на Засегнатите лица, се осигурява, при условията на Закона, единствено на Отговорното лице  и Служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали, както и на служителите, на които тези данни са  необходими за изпълнение на служебните им и/или договорни задължения. Лица по предходното изречение,  срещу които има подаден сигнал, нямат достъп до информацията, свързана с този сигнал освен когато  предоставянето на информацията се изисква по закон. Достъп може да се предоставя и на други лица, в  зависимост от спецификата на конкретния случай, като достъпът се разрешава от Дружеството за всеки конкретен  случай.

Разкриването на самоличността на Сигнализиращото лице и/или на друга информация относно сигнала, се  допуска само при изричното съгласие на Сигнализиращото лице.

Независимо от описаното по-горе, самоличността на Сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която  може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита, когато това е необходимо,  пропорционално и е в съответствие с българското законодателство или правото на Европейския съюз, в  контекста на разследвания от национални органи или на съдебни производства, включително с оглед  гарантиране правото на защита на Засегнатото лице.

ВАШИТЕ ПРАВА  

На лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, на лица, различни от  Сигнализиращото лице, на които се предоставя защита, както и на лица, срещу които сигналът е подаден,  Дружеството осигурява всички права, предвидени в местното и европейското законодателство, а именно:

 1. при поискване да получите цялата необходима информация, отнасяща се до обработването на  предоставените от Вас данни, вкл. ако е възможно и копие от тях;
 2. да изисквате от Дружеството достъп до, коригиране или заличаване/изтриване на лични данни или  ограничаване на обработването на лични данни, при наличие на предпоставките за това;
 3. да направите възражение срещу обработването, както и да подадете жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) (София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 или www.cpdp.bg)  при незаконосъобразно обработване на данните;
 4. да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да доведе до негативни последици за Вас, когато  основанието за обработване е съгласие;
 5. да упражните своето право на преносимост.

В определени случаи информирането на лицето, срещу което е подаден сигнал за нарушение на ранен етап,  може да бъде в ущърб на вътрешното разглеждане на сигнали. Когато по преценка на Дружеството се приеме,  че съществува голям риск предоставянето на достъп да затрудни процедурата или да накърни правата и  свободите на трети лица, Дружеството може да наложи ограничаване на предоставянето на конкретна  информация или забавяне на нейното предоставяне.

Всички искания, свързани с личните данни като: информация, достъп, изтриване, оттегляне на съгласие и др.  описани по-горе, се оформят в писмен вид, подписват се от Вас и се предават за обработване на Дружеството на  електронен адрес: legal@studiotech-bg.com или на адреса на управление на Дружеството. Искането трябва да съдържа три имена и в случай че то се отнася до конкретни лични данни – те следва да бъдат конкретизирани,  заедно с точното право, което се упражнява.

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  

Дружеството е въвело технически и организационни мерки за защита на информацията, свързана с подадените  сигнали за нарушения, включително самоличността на Сигнализиращите и Засегнатите лица, срещу  неоторизирано, случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, злоупотреба, разкриване или достъп и  срещу всички други видове незаконно обработване. Специално внимание се обръща на чувствителни данни.  Част от предприетите мерки са: криптиране, псевдонимизация, резервиране, контрол на достъпа, стриктна  конфиденциалност, периодични обучения на служителите и други.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Вашите лични данни не се прехвърлят извън рамките на ЕС/ЕИП. В случай на нужда от подобно обработване, ще  бъдат използвани подходящи предпазни мерки, за да се гарантира, че такова прехвърляне се извършва в  съответствие с приложимите правила за защита на личните данни, на приложимите правни основания.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ  

– данни и материали по конкретен сигнал, се пазят за срок от 5 (пет) години;

– при образувано дисциплинарно, административнонаказателно, наказателно и/или гражданско производство,  данните се съхраняват до окончателното приключване на това производство и за срок от 5 (пет) години след  това, с цел установяване, упражняване и защита срещу правни претенции, искове, административни и други  актове, освен ако в закон или друг нормативен акт е определен по-къс или по-дълъг срок за съхранение;

– данни, които е установено, че очевидно не са свързани с подаден сигнал, се съхраняват до 2 (два) месеца от  установяване на тяхната нерелевантност.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ  

Настоящото уведомление може да подлежи на изменение, като последно е актуализирано на 13.12.2023 г.  Всякакви бъдещи промени или допълнения към обработването на лични данни, описани в настоящото  уведомление, които Ви засягат, ще Ви бъдат съобщени чрез подходящ канал, в зависимост от обичайния начин  на комуникация.