УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА
В „СТУДИОТЕК” ЕООД

1. Относно настоящото Уведомление за защита на личните данни

1.1. „СТУДИОТЕК“ ЕООД, с ЕИК 206612535, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 141, ет. 3, тел: +359 87 659 0228, електронен адрес: legal@studiotech-bg.com (наричано по-долу в настоящото уведомление за прозрачност „СтудиоТек“ или „Дружеството“) е администратор на лични данни и като такъв спазва правилата и изискванията на българското и европейското законодателство за защита на лични данни.

1.2. Настоящото Уведомление за защита на личните данни на кандидати за работав СтудиоТек (наричано по-долу още „Уведомление за прозрачност“ или само „Уведомление“) цели да предостави информация относно обработването на лични данни на физически лица (или още „субекти на данни“), които доброволно и по своя инициатива са изпратили кандидатура за работа в СтудиоТек чрез използване на следния електронен адрес (https://careers-studiotech-bg.com/open-positions/) или по друг начин, който може да бъде използван от СтудиоТек за целите на набиране и подбор на персонал, например чрез друг електронен адрес; чрез платформа за публикуване на обяви за работа, поддържана от трето лице.

1.3. Настоящото Уведомление за прозрачност се прилага съответно и по отношение на личните данни, които са предоставени от кандидати за работа в СтудиоТек посредством изпращането на кандидатурата им на хартиен носител на физическия адрес за кореспонденция с Дружеството.

1.4. В качеството Ви на физически лица – кандидати за работа, независимо дали кандидатствате за конкретно обявена от СтудиоТек свободна позиция или изпращате своята кандидатура без Дружеството да е обявявало актуална свободна позиция, имате право да бъдете информирани относно това как и защо СтудиоТек в качеството си на администратор на лични данни събира, обработва, съхранява и защитава Вашите лични данни, които сте предоставили на Дружеството във връзка с Вашата кандидатура за работа.

1.5. Настоящото Уведомление е публикувано и е свободно достъпно в обособената затова част от електронната страница на СтудиоТек, на следния електронен адрес:  https://careers-studiotech-bg.com/privacy-policy/. Уведомлението може да бъде изменено и/или допълнено по всяко време от СтудиоТек при възникване на необходимост затова.

1.6. Молим да прочетете внимателно Уведомлението, за да разберете как обработваме Вашите лични данни в контекста на нaбирането и подбор на персонал и какви са Вашите права във връзка с това обработване. С изпращане на Вашата кандидатура за работа по електронен път и натискане на предвидения за това бутон, Вие декларирате и заявявате, че сте се запознали с условията на настоящото Уведомление за прозрачност. В случай че имате нужда от допълнителна информация или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни в процеса по набиране и подбор на персонал може да се свържете със СтудиоТек на посочените по-долу в Уведомлението контакти.

1.7.  Настоящото Уведомление по-никакъв начин не ограничава Вашите права, свързани с обработването на личните Ви данни от СтудиоТек. Уведомлението цели да Ви предостави информация, гарантираща прозрачното и добросъвестно обработване на личните Ви данни от страна на СтудиоТек в процеса по набиране и подбор на персонал.

2. Какви лични данни обработва СтудиоТек при изпращане на Вашата кандидатура за работа

2.1. СтудиоТек обработва предоставените от Вас лични данни в качеството си на администратор на лични данни. Дружеството събира и обработва само тези категории лични данни, които са му били предоставени доброволно и директно от кандидатите или такива лични данни, които са били допълнително предоставени от кандидатите по време на процедурата по подбор на персонал и/или поискани от СтудиоТек в рамките на процедурата по оценка на Вашата кандидатура и процеса на вземане на решение дали да бъдете назначени на работа.

2.2. В определени случаи личните данни, обработвани от СтудиоТек във връзка с Вашата кандидатура, не се събират или получават директно от Вас, а от трети лица като агенции за подбор на персонал – напр. в случаите, когато кандидатствате чрез такива агенции.

2.3. СтудиоТек обработва следните категории лични данни, свързани с Вашата кандидатура за работа, които сте предоставили доброволно в рамките на Вашата кандидатура и процеса по набиране и подбор на персонал:

 • Идентификационни данни относно Вас (имена, данни за контакт – адрес (настоящ и/или постоянен адрес), телефонен номер, адрес на електронан поща – имейл), дата на раждане, снимка (но само когато Вие сте предоставили доброволно такава в рамките на Вашата кандидатура);
 • Информация за образование и придобита професионална квалификация – завършено образование, придобита професионална квалификация, научна степен; завършени образователни курсове, обучения, семинари и/или друга информация, свързана с придобито образование и квалификация; владеене на чужди езици и досегашен професионален опит, както и друга информация, свързана с Ваши умения и квалификации;

 

 • Информация за настояща и/или предходна трудова дейност – данни за трудова дейност; професионален опит; заемани длъжности/позиции; изпълнявани функции и отговорности; настоящ и/или предходни работодатели; трудов стаж/опит; референции и препоръки от работодател/и, когато такива са били доброволно предоставени от Вас;
 • Информация относно наличие на свидетелство за управление на МПС или други свидетелства за придобита правоспособност (когато и доколкото такава правоспособност е необходима и се изисква за изпълнение на задълженията, включващи се в обхвата на позицията за която кандидатствате или когато доброволно сте предоставили подобна информация);
 • Информация за възнаграждение,  включваща очаквано възнаграждение за позицията, за която кандидатиствате, допълнителни социални придобивки и/или други данни от финансово и икономическо естество, свързани с длъжността, за която кандидатствате;
 • Информация, която сте предоставили доброволно по Ваша инициатива в процеса на Вашата кандидатура;
 • Информация, събрана и изготвена от агенции за подбор на персонал и посредници при намиране на работа, на които СтудиоТек е възложило дейности по подбор на персонал, в т.ч. събиране, разглеждане и оценяване на кандидатури, провеждане на интервюта, изготвяне на доклади и препоръки;
 • Друга информация, свързана с Вашата кандидатура, която сте предоставили или която е придобита по време на интервю, тестове, практически занятия, разговори и/или други форми на обсъждане, проверка и/или оценка на Вашата кандидатура и професионални възможности, знания, умения, компетенции и/или квалификации, които могат да бъдат проведени в рамките на процеса по подбор за заемане на длъжността.

2.4. В рамките на процеса по подбор на кандидати за работа СтудиоТек не обработва специални категории („чувствителни“) лични данни. По изключение, такива категории лични данни биха могли да се обработват само и доколкото са необходими за оценка на Вашата кандидатура с оглед особености на конкретната позиция за работа и вземането на решение за назначаването Ви на определена длъжност/позиция, за изпълнение на определени нормативно установени задължения, които следва да бъдат спазени от СтудиоТек в качеството му на работодател или ако не е налице друго основание за обработване на тази категория лични данни или при наличието на Вашето изрично съгласие за тяхното обработване.

3. За какви цели СтудиоТек обработва Вашите лични данни

3.1. В качеството си на потенциален работодател, в рамките на процедурата по набиране и подбор на персонал, СтудиоТек обработва Вашите лични данни единствено и само доколкото същите са необходими на Дружеството за провеждането на процедурата по подбор на потенциални служители, оценка на Вашата кандидатура, вземане на решение за назначаването Ви като служител на Дружеството, изготвяне на предложение за започване на работа (оферта) и/или изготвяне на проект на трудов договор. По-конкретно, СтудиоТек обработва предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Администриране и управление на Вашата кандидатура за работа в СтудиоТек, включващи идентификация, писмена и устна комуникация с кандидатите за работа по време на процедурата на подбор;
 • Извършване на подбор и оценка на Вашата кандидатитура и вземане на решение дали да Ви бъде направено предложение за сключване на трудов договор;
 • При одобрение на Вашата кандидатура, за изготвяне на официално предложение за работа, изготвяне на проект на трудов договор и други документи, необходими за завършване на процеса по назначаването Ви на длъжността за която кандидатствате;
 • В случай че не Ви е направено предложение за сключване на трудов договор или същото не е прието, СтудиоТек може да обработва личните данни от Вашата кандидатура за други настоящи или бъдещи свободни позиции, при условие, че Вие сте ни предоставили своето изрично писмено съгласие кандидатурата Ви да бъде разглеждана за тази цел.

3.2. СтудиоТек може да обработва Вашите лични данни при наличието поне на едно от следните правни основания, предвидени в Общия регламент за защита на личните данни:

 • При наличие на предоставено от Вас съгласие за обработване на лични данни, свързани с Вас;
 • За предприемане на действия, необходими за сключване на договор (трудов договор), в случай, че Вашата кандитатура е успешна и Вие сте приели нашето предложение за започване на работа в СтудиоТек;
 • Наличие на легитимен интерес на СтудиоТек, като нашият легитимен интерес е да преценим съответствието на кандидатурата Ви с нуждите на дружеството, необходимите изисквания за заемане на длъжността и да извършим подбор на персонал за запълване на свободни работни позиции при нас;
 • С цел спазване на законово задължение, които се прилага спрямо нас съгласно ОРЗД, като  задължението да отговорим на Ваше запитване, свързано със защитата на личните Ви данни, които обработваме или с цел защита на нашите законни интереси.

4. Кога изтриваме Вашите лични данни?

4.1. СтудиоТек ще съхранява и обработва Вашите лични данни само за периода, необходим за постигане на целите на обработване на лични данни, посочени по-горе. По-конкретно, Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за периода от тяхното получаване до момента на вземане на окончателно решение дали да бъдете назначени на длъжността, за която кандидатстване, но за не повече от 3 (три) месеца.

4.2. Моля да имате предвид, че срокът за съхранение на личните Ви данни, предоставени в процеса на кандидатурата Ви, може да надвишава крайния срок на валидност на публикуваната от СтудиоТек обява за позицията, за която кандидатствате. Това е така, защото след получаване на кандидатурите на заинтересованите кандидати е необходимо технологично време за провеждане на допълнителни действия като например, вътрешна оценка на получените кандидатури, провеждане на интервюта с кандидатите, обсъждане и вземане на решение на СтудиоТек за избор на най-подходящия кандидат и сключване на договор с избрания кандидат.

4.3.  За целите на заемането на други настоящи или бъдещи свободни позиции, е възможно СтудиоТек да съхранява Вашите лични данни и след приключване на процедурата за заемане на длъжността, за която конкретно кандидатствате. В този случай, СтудиоТек ще съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 1 (една) година, при условие, че сте ни предоставили своето изрично писмено съгласие за тази цел. Можете да оттеглите предоставеното от Вас съгласие по всяко време, като за целта следва да уведомите за това СтудиоТек.

4.4. В случай че Вашата кандидатура е одобрена, при сключването на трудов договор между Вас и СтудиоТек, то предоставените от Вас лични данни (или част от тях в зависимост от случая) ще продължат да бъдат обработвани от СтудиоТек и ще станат част от трудовото Ви досие, което работодателят е задължен да състави и поддържа.  В случай че бъдете избран/a за съответна позиция, за целите на сключването на трудовия договор може да бъде необходимо да предоставите допълнителна информация и документи, съобразно изискванията на приложимото законодателство и вътрешните правила и  процедури на СтудиоТек.

4.5. При сключване на трудов договор СтудиоТек ще Ви предостави подробно уведомление за прозрачност относно обработването на личните Ви данни в качеството Ви на служител на Дружеството.

4.6. В случай че Вашата кандидатура не е одобрена и не сте предоставили съгласието си СтудиоТек да съхранява и обработва личните Ви данни за други настоящи или бъдещи свободни позиции, то личните Ви данни ще бъдат унищожени и/или изтрити (в зависимост от носителя на информация) след окончателно приключване на процедурата на подбор за заемане на съответната длъжност, за която сте кандидатствали, но не по-късно от изтичането на 3 (три) месеца.

5. На кого могат да бъдат разкрити Ваши лични данни, предоставени в рамките на процедурата по подбор на персонал?

В рамките на процедурата по подбор на персонал, предоставените от Вас лични данни няма да бъдат разкрити от СтудиоТек на трети физически или юридически лица. Вашите лични данни ще бъдат сведени до знанието (разкрити) единствено на служители от съответните отдели на СтудиоТек, определени в зависимост от конкретната позиция, за която кандидатствате, да участват в процеса по управление и администриране на Вашата кандидатура, които пряко участват в процеса по подбор, анализиране и оценка на Вашата кандидатура за заемане на съответната длъжност.

6. Кои са Вашите права, свързани със защитата на личните Ви данни?

6.1. С оглед изпълнение на задълженията на СтудиоТек като администратор на лични данни, за Дружеството е важно да обработва и поддържа Вашите лични данни точни и актуални; в случай на необходимост, можете да поискате Ваши лични данни да бъдат актуализирани, коригирани и/или допълнени, като за тази цел следва да изпратите заявление/искане до Дружеството при спазване на реда и условията, предвидени в законодателството за защита на лични данни.

6.2. Вие имате определени права, свързани с обработването на Вашите лични данни, предвидени в Общия регламент за защита на личните данни („ОРЗД“),  включително:

 • Право на информация и свободен и безплатен достъп до личните Ви данни, право да поискате копие от Вашите лични данни, съхранявани или по друг начин обработвани от СтудиоТек;
 • Право да поискате коригиране на Вашите лични данни, в случай, че същите не са точни, актуални или са непълни;
 • При наличие на предвидените в ОРЗД или националното законодателство условия, Вие също така имате право да искате изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на тяхното обработване, както и да упражните правото си на преносимост на личните Ви данни (доколкото е приложимо);
 • Право на възражение, както и права, свързани с автоматизирано взимане на решения – имате право да възразите по всяко време, на основания, свързани с Вашата конкретната ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, включително в случай, че Вашите лични данни се използват за профилиране;
 • В случай че имате съмнения, че Ваши лични данни не се обработват законосъобразно от СтудиоТек, то имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган за защита на лични данни, посочен по-долу в настоящото Уведомление, или да потърсите защита на Вашите права по съдебен ред.

6.3. Моля да имате предвид, че СтудиоТек не използва предоставените от Вас лични данни за профилиране или автоматизирано вземане на решения.

6.4. Условията и реда за упражняване на правата Ви, свързани със защитата на личните данни са подробно уредени в Общия регламент за защита на данните и българския Закон за защита на личните данни. Може да упражните правата си, като отправите съответно писмено искане към СтудиоТек на посочените в това Уведомление данни за контакт в съответствие с изискванията на приложимото законодателство. В случай на необходимост, СтудиоТек ще Ви окаже пълно съдействие за упражняване на предоставените Ви права.

Ако желаете да получите допълнителна информация за това как СтудиоТек обработва Вашите лични данни или имате въпроси, свързани с действието и приложението на настоящото Уведомление за прозрачност при обработване на лични данни на кандидати за работа, то можете да се свържете с отдел „Правен“ на следния електронен адрес: legal@studiotech-bg.com

7. Компетентен национален надзорен орган по защита на личните данни

Комисия за защита на личните данни
Адрес: бул. „Професор Цветан Лазаров“ 2, София 1592
Телефонен номер: +3592/91-53-594
Електронна поща:  kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

8. Промени в настоящата политика за защита на личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни може да бъде изменяна във времето, като направените в нея промени влизат в сила незабавно след обявяването им на уебсайта на Дружеството.

 

Уведомлението е в сила от 15.03.2022 г. Последно е актуализирано към 22.07.2022 г.